Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu Tendero.cz

 1.  Obecná ustanovení
  1.  Společnost TRS media s.r.o. se sídlem na adrese Ed. Karla 435, Smiřice 503 03, IČO: 03996191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudu v Hradci Králové spisová značka C 37471 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového poptávkového serveru tendero.cz (dále jednotlivě jako „Server“), dostupných na adrese (URL) https://www.tendero.cz.
  2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní tendero.cz (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých poptávek a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky materiálů a surovin.
  3. Uživatelem může být fyzická či právnická osoba (dále jen „Uživatel“) využívající přístup do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat poptávky a nabídky.
  4. Uživatel není oprávněn umožnit třetím osobám přístup do svého Administračního systému. Pokud uživatel poruší tento bod Podmínek, je Provozovatel oprávněn odstoupit od těchto Podmínek.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout uživatele, pokud odporuje zájmům Provozovatele či je v rozporu s těmito Podmínkami či níže uvedenými Pravidly portálu.
  6. V případech, kdy je uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát  – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz).
 2.  Rozsah a obsah předmětu plnění
  1. Přístup do Administračního systému portálu se objednává na základě registrace uživatele na serveru služby.
  2. Podmínkou pro založení poptávky nebo nabídky je registrace.
  3. Přístup do Administračního systému Služby uživateli umožňuje: vložit nabídku nebo poptávku produktu včetně fotografie tohoto produktu na Serveru, uvést technické a doplňkové informace k nabízenému produktu, vložit kontaktní údaje a loga.
  4. Uživatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému uživatelské jméno (login) a heslo. Uživatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo o neoprávněnou manipulaci s daty na Službě.
  5. Uživatel je oprávněn zadávat přes Administrační systém pouze vlastní nabídky a poptávky.
  6. Provozovatel se zavazuje poskytnout uživateli přístup do administračního prostředí k využití nabídky poptávky portálu. Uživatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Uživatelem na serveru tendero.cz jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
  7. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
  8. Uživatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat své nabídky nebo poptávky v případě, že dojde k jakékoliv změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně uživatel.
  9. Uživateli doporučujeme uvádět v nabídkách reálnou a konečnou prodejní nebo cenu a to v Kč. U plátců DPH se jedná o prodejní cenu včetně platné sazby DPH. Uživatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s poptávaným produktem.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Serveru, tj. i do náhledu konkrétní poptávky, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastní poptávky uživatele.
  11. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat poptávky a nabídky obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady. Provozovatel si dále vyhrazuje právo smazat poptávky a nabídky odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to též bez náhrady. Pokud bude uživatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady smazat celou databázi uživatele na Serverech.
  12. Uživatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
  13. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
   •    jsou v rozporu s právním řádem České republiky
   •    jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
   •    svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele anebo
   •    jsou v rozporu s těmito Podmínkami či v rozporu s Pravidly serveru.
  14. Veškerá data zadává uživatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady, vlastním jménem a vlastními silami.
  15. V případě, že Provozovatel zjistí, že uživatel v rámci své registrace zadává nabídky jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškeré poptávky a nabídky tohoto uživatele smazat bez náhrady.
  16. Uživatel může kdykoli zrušit svojí registraci webu kontaktováním podpory.
  17. Objednatel se zavazuje u všech svých nabídek dodržovat Pravidla serveru.
  18. Nabídky nejsou návrh na uzavření kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  19. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně uživatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly vložených nabídek, jak namátkově tak cílené. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daná poptávka nebo nabídka vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takovou poptávku nebo nabídku bez náhrady a upozornění smazat a účet pod, kterým byla poptávka či nabídka vložena zablokovat.
  20. Uživatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Uživatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Uživatele, v plné výši odškodní.
  21. Provozovatel není povinen archivovat neaktivní poptávky nebo nabídky v Administračním systému déle než 1 měsíc.
 3.  Finanční podmínky
  1.  Použití serveru tendero.cz je zpoplatněno dle platného ceníku uvedeného na webu.
 4.  Reklamace
  1.  Pro příklad reklamace nás kontaktujte na email podpory info@tendero.cz.
 5.  Závěrečná ustanovení
  1. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami, a příslušnou právní úpravou.
  2. Součástí těchto Podmínek jsou také Obecná Pravidla portálu.
  3. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a uživatelem se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
  4. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
  5. Dojde-li ke změně jakýchkoliv údajů a kontaktních osob u uživatele, je uživatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky a služeb změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Uživatel je povinen tyto podmínky pravidelně kontrolovat a v případě nesouhlasu má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále Službu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2023.