Powered by Smartsupp

Zásady nakládání a ochrany osobních údajů

Dokument o ochraně osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 1.5.2023

  1. Úvod

1.1. Portál tendero.cz (dále jen "Portál") dbá na ochranu osobních údajů svých uživatelů a zavazuje se dodržovat všechny platné zákony týkající se ochrany osobních údajů, včetně nařízení GDPR.

1.2. Tento dokument popisuje, jakým způsobem Portál sbírá, používá, uchovává a chrání osobní údaje uživatelů.

  1. Sběr a používání osobních údajů

2.1. Portál může sbírat následující osobní údaje od uživatelů: - Jméno a příjmení - Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) - Přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo) - Platební informace (pokud je aplikovatelné) - Další informace poskytnuté uživatelem dobrovolně

2.2. Portál sbírá osobní údaje za účelem: - Poskytování služeb a funkcí Portálu - Komunikace s uživateli - Zpracování a vyřizování objednávek - Zlepšování a personalizace služeb Portálu - Dodržování právních povinností

  1. Uchovávání a ochrana osobních údajů

3.1. Portál uchovává osobní údaje uživatelů po dobu nezbytnou k dosažení účelů uvedených v bodě 2.2, pokud není požadováno jinak zákonem.

3.2. Portál přijímá vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo poškození.

3.3. Portál se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou poskytnuty třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatele, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb Portálu, dodržování právních povinností nebo na základě soudního příkazu.

  1. Práva uživatelů

4.1. Uživatelé mají následující práva týkající se svých osobních údajů:

4.1.1. Právo na přístup: Uživatelé mají právo získat potvrzení o tom, zda Portál zpracovává jejich osobní údaje a v případě potvrzení právo na přístup k těmto údajům.

4.1.2. Právo na opravu: Pokud jsou osobní údaje uživatele nepřesné nebo neúplné, mohou uživatelé požádat o opravu těchto údajů.

4.1.3. Právo na výmaz: Uživatelé mají právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo pokud uživatel odvolá souhlas se zpracováním.

4.1.4. Právo na omezení zpracování: Uživatelé mají právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v určitých situacích stanovených zákonem.

4.1.5. Právo na přenositelnost údajů: V případech, kdy se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu uživatele nebo smlouvy, mají uživatelé právo požadovat přenos svých osobních údajů do jiné organizace nebo subjektu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

4.1.6. Právo vznést námitku: Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.

4.2. Uživatelé mohou uplatnit svá práva tím, že se obrátí na Portál pomocí kontaktních údajů uvedených v bodě 5.2.

  1. Kontaktní informace

5.1. Pokud uživatelé mají otázky nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, mohou se obrátit na Portál pomocí následujících kontaktních informací:

Název společnosti: TRS media s.r.o. Adresa: Ed. Karla 435, Smiřice E-mail: info@tendero.cz